Privacy Statement en onze Voorwaarden

En blijf helemaal op de hoogte van onze acties, tips en nieuwtjes.

Carolien van der Zee is de Functionaris Gegevensbescherming van Refresh. Zij is te bereiken via info@salon-refresh.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Refresh verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of ten behoeve van online reserveringen aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website en online reservering systeem
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Refresh verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– ras
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salon-refresh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Refresh analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Refresh verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Refresh neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Refresh) tussen zit. Refresh gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

www.salon-refresh.nl: Boekingssysteem voor afspraken. Belangrijk voor bedrijfsvoering en agendavoering. Gevolgen betrokkene: Boekingsgegevens staan in het systeem.

Useful software: Boekhoud en klantenkaartsysteem. Belangrijk voor voeren van administratie. Gevolgen betrokkene: Gegeven staan in systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Refresh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Refresh verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Refresh blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Refresh gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Refresh en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salon-refresh.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Refresh wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Refresh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salon-refresh.nl

Wij willen u graag informeren wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde treatment. Wij zijn aangesloten bij onze brancheorganisatie ‘de Huidprofessional’ en zodoende beschikken wij over een klachtenfunctionaris en zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg voor ZZP.

De eerste stap
Graag gaan wij eerst met u in gesprek. Het is goed mogelijk dat uw specialist niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

De tweede stap
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt, of dat er een goede reden is om geen gesprek aan te willen gaan. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Huidprofessional, waar wij bij zijn aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij probeert voor de klacht een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail: klachtenfunctionaris@dehuidprofessional.nl Je hoeft overigens als klant niet te betalen voor de hulp van de klachtenfunctionaris.

Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kunt u besluiten om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie en wordt het een geschil.

De derde stap
De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen. Deze commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

U kunt uw klacht digitaal aanmelden via www.degeschillencommissie.nl. Kijkt u ook eerst even in het uitsprakenregister: zo ziet u welke uitspraken zijn gedaan in een geschil als dat van u en of het dus wel zinvol is om in te dienen.

Goed om te weten; u betaalt voor het digitaal deponeren van uw klacht een klein bedrag. Deze kosten kunt u terugkrijgen als u door de commissie in het gelijk wordt gesteld.

De vierde stap
Als u er niet uitkomt met deze regeling staat het u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.